Het zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor Stichting Aristacura belangrijk. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Waarom hebben we gegevens nodig?  

Stichting Aristacura biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal in onze visie. Om deze visie te realiseren werken we met (persoons)gegevens. Sluit u een zorgovereenkomst met ons? Of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast.  

 Als we met u een zorgovereenkomst sluiten, hebben we deze gegevens nodig om:                                

 • goede zorg en ondersteuning te bieden die afgestemd is op uw behoefte;                                                 
 • te zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • informatie te verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages (geanonimiseerd); 
 • onze dienstverlening goed te organiseren en te verbeteren. Bijvoorbeeld voor dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering. 

Stichting Aristacura verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Onder andere medische gegevens om passende ondersteuning te bieden. Of het Burgerservicenummer (BSN) vanwege de controle op de beschikking bij gemeente of zorgkantoor. De rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens zijn wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?   

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Aristacura verwerkt: 

 • voor- en achternaam
 • geslacht                                                                                                                                                                      
 • geboortedatum                                                                                                                                                     
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer                                                                                                                                                    
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?  

Stichting Aristacura verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:                                     

 • gegevens over uw gezondheid voor zover dat relevant is voor het bieden van passende zorg, ondersteuning en eventuele behandeling;                                                                                                          
 • burgerservicenummer (BSN);                
 • gegevens over curatele, bewindvoering of mentorschap. 

Hoe gaat Stichting Aristacura met uw gegevens om?

Met deze gegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Voor de medewerkers die in het kader van hun functie toegang hebben tot deze persoonsgegevens, geldt een geheimhoudingsplicht. 

Stichting Aristacura zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening of de arbeidsovereenkomst. Deze periode kan wijzigen. Echter alleen als het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. Of als u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Om gebruik te maken van elkaars kennis en capaciteiten werken we samen met andere zorgorganisaties in de regio. Stichting Aristacura kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. De medewerkers van deze ingeschakelde organisaties krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Dit betekent dat het kan voorkomen dat een medewerker toegang heeft tot persoonsgegevens van cliënten van deze andere zorgorganisaties. Alle medewerkers moeten zich houden aan onze gedragscode.  

Stichting Aristacura maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stichting Aristacura verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers. 

Stichting Aristacura verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stichting Aristacura geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van marketing doeleinden. 

Wij delen geen foto’s en video’s (bijvoorbeeld voor brochures, website en social media) zonder uw expliciete toestemming. 

Wat betreft de website;

De website van Stichting Aristacura maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Het wordt door uw browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Daarmee kunnen wij het gedrag van bezoekers analyseren. Doel hiervan is dat we hiermee de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website verhogen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren.                                                                                                                                          Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via de cookies krijgt Stichting Aristacura inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stichting Aristacura de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Stichting Aristacura kan niet zien wie (welke computer haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Voor meer informatie over de Google Analytics verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Google Analytics. 

Rechten van de betrokkene;

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting Aristacura vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan het bestuur van Stichting Aristacura. U heeft de volgende rechten:      

 • recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die Stichting Aristacura over u verwerkt;                                                                                                                                                             
 • recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen;                                                                                                                                                          
 • recht op gegevenswissing: u heeft het recht op het laten wissen van persoonsgegevens die u betreffen. Dit geldt als Stichting Aristacura deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;                                                                                                                                                            
 • recht op beperking van de verwerking: Als zich één van de volgende gevallen voordoet, mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd worden. Deze gevallen zijn: als de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting Aristacura de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.                                                                                                                                                     
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle persoonsgegevens die u betreffen door Stichting Aristacura over te laten dragen aan een andere organisatie;                                                     
 • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Aristacura. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting Aristacura de verwerking van de persoonsgegevens staken. Dit doet zij tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;                        
 • recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering voor marketingdoeleinden. 

Beveiliging;  

Stichting Aristacura neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Stichting Aristacura neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stichting Aristacura betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u. Of aan personen die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. 

Klachten;  

Indien u een privacy klacht hebt over de werkwijze van Stichting Aristacura, kunt u dit schriftelijk melden bij Stichting Aristacura zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact;

U kunt contact opnemen met het bestuur van Stichting Aristacura O.V.V. “Klacht Privacy” via onderstaand adres:
Aristacura
T.a.v. Bestuur Stichting Aristacura
Maastrichterlaan 142
6374 VT  Landgraaf